ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (ލ.މާވަށު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ކުޅޭސެޓް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން)

ބީލަންފޮތް ބީލްން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (މާވަށު ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުން)

މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ބީލަން ހުށައަޅާ ފޯމް އެގްރީމެންޓްގެ- ޑްރާފްޓް

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދު ތަންފީޒް ކުރުމާއި ގުޅޭ!

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “16ޑޭސް އޮފް އެކްޓިވިޒަމް އެގެންސްޓް ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލެންސް” ކެންޕޭނުގައި މާވަށު ކައުންސިލުގެ މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރުން

ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “16ޑޭސް އޮފް އެކްޓިވިޒަމް އެގެންސްޓް ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލެންސް” ކެންޕޭނުގައި މާވަށު ކައުންސިލުގެ މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮއްފިއެވެ.

ކުނި ކޮށްޓަށް ދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ މަގު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ފުރަތަމަ ހަރަކާތް، ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ

ކުނި ކޮށްޓަށް ދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ މަގު، ދުއްވާތަކެތި ވަނުމަށް ދަތިވާތީ، ކައުންސިލާއި ކޮމެޓީ ގުޅިގެން އެ މަގު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ފުރަތަމަ ހަރަކާތް، 26 ނޮވެމްބަރ 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ

ލާމު މެރަތަން ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ!

ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ

އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް

ބީލަން ރަޖިސްޓްރީކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް