ލ. މާވަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިރުގެ ހަކަތައިން (ސޯލަރ) ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ބީލަން ފޮތް ބީލަން ރެޖިސްޓްރެޝަން ފޯމް

ލ. މާވަށު ބަނދަރު ހޮޅުއަށި އިމާރާތްކުރުން – 2024

ބީލަން ރެޖިސްޓްރެޝަން ފޯމް ބީލަން ފޮތް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު (ލ.މާވަށު ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުން!)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު (މަސްޖިދުއްސަލާމުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން)

ލ. މާވަށު ބަނދަރު ހޮޅުއަށި އިމާރާތްކުރުން-2024

ބީލަން ފޮތް ބީލަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު (ލ.މަވަށު ބަނދަރު ހޮޅުއަށި އިމާރާތްކުރުން)

ބީލަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ބީލަން ފޮތް

ފިތުރުއީދުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިިވަރު މުބާރާތްތަށް!

Governinig regulation handball 2024 Governing Regulation Futsal 2024

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (އެޗް.ޓޫ.އޯ މީރުފެން އިމާރާތް ރީލޮކޭޓްކުރުން)

ބީލަން ފޮތް

“ދުޅަހެޔޮ މައިން” ދަތުރުގެ އުސޫލް

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަދައުރުގެ، 2023 ވަނައަހަރު 54 ވަނަޖަލްސާގެ ނިންމުން