މާވަށު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ތަފުސީލް ރިޕޯޓް – މާރިޗު 2024

ރިޕޯޓް ޑައުންލޯޑް

ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރައިން ތެޔޮވިއްކުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް – ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު

ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރައިން ތެޔޮވިއްކުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް -ކައުންސިލް ނަންބަރު: 400/2024/T4-14 ޖަލްސާއިން އަލަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު އުސޫލު ޑައުންލޯޑް

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ އުސޫލު

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ އުޞޫލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ އޭ2 ސީޓު އާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)( 400/INDIV/2024/11 (IUL)400/INDIV/2024/12 (22 ފެބްރުއަރީ 2024ީ) އިއުލާން އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓާ މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 މާރިޗް 19 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ hr@maavahcouncil.gov.mv އަށެވެ. 170211 170212

އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް – ފެބުރުއަރީ 2024

އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް – ފެބުރުއަރީ 2024

ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތް އާންމު ކުރުން ( 2024 ޖެނުއަރީ – ފެބްރުއަރީ )

ރައްޔިތުންގެ މަސްވަރާ ބައްދަލުވުން 2024 – ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ނަންބަރު 0102/07 ގެ 1-107 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ކައުންސިލުން ރާވާހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ކޮންމެ 4 މަހަކުން އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ބާއްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 2024 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ. ޔައުމިއްޔާ ޑައުންލޯޑް

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބް 2024- ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ (ލ.މާވަށް)

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބް 2024- ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ (ލ.މާވަށް). ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮސްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމާއި ރަޖީސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ރަޖިސްޓަރީ ޑައުންލޯޑް

2024 ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ބައްދަލުވުމާގުޅޭ

އިއުލާން ރައްޔިތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 2023 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް 2023 ވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ މާލީބަޔާންތައް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ތަފްސީލް ރިޕޯޓް – ޖަނަވަރީ 2024 ރިޕޯޓް ޑައުންލޯޑް