ރައްޔިތުންގެ މަސްވަރާ ބައްދަލުވުން 2024 – ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ނަންބަރު 0102/07 ގެ 1-107 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ކައުންސިލުން ރާވާހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ކޮންމެ 4 މަހަކުން އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ބާއްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 2024 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ. ޔައުމިއްޔާ ޑައުންލޯޑް

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބް 2024- ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ (ލ.މާވަށް)

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބް 2024- ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ (ލ.މާވަށް). ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮސްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމާއި ރަޖީސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ރަޖިސްޓަރީ ޑައުންލޯޑް

2024 ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ބައްދަލުވުމާގުޅޭ

އިއުލާން ރައްޔިތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 2023 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް 2023 ވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ މާލީބަޔާންތައް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ތަފްސީލް ރިޕޯޓް – ޖަނަވަރީ 2024 ރިޕޯޓް ޑައުންލޯޑް

މާވަށު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ 2024 ވަނައަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު ޢާންމުކުރުން އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން (01-2024)

އިއުލާން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތުގެ އުޞޫލު

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޢާއްމުކުރުން

WDC AHAREE REPORT 2023

ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފައަންނަމުންދާގޮތް އާންމުކުރުން (ނޮވެންބަރ – ޑިސެންބަރ 2023)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (7/2010) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްފަހަރު، ކައުންސިލުން ޢާންމު ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.ވީމާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ( ނޮވެންބަރ – ޑިސެންބަރ ) ދެމަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އައިސްފައިވާގޮތް، މި އިއުލާނާއި އެކުގައި ޢާންމު ކުރީމެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024: ވޯޓާސްލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި ޝަކުވާހުށަހެޅުމަށް

ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ އޭ2 ސީޓު އާންމުކުރުން

މިއިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު: 35/2023/INDIV/400(IUL) (16 ނޮވެމްބަރ 2023) ،36/2023/INDIV/400(IUL) (16 ނޮވެމްބަރ 2023) ، 37/2023/INDIV/400(IUL) (16 ނޮވެމްބަރ 2023)، 38/2023/INDIV/400(IUL) (16 ނޮވެމްބަރ 2023) އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓާ މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2023 ޑިސެމްބަރ 11 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީ-މެއިލް […]