އިއުލާނު

އޮގަސްޓު 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން- ޔައުމިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ނަންބަރު 0102/07 ގެ 1-107 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ކޮންމެ 4 މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ބާއްވަން ޖެހޭ ކައުންސިލުން ރާވާހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ނުވަތަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 2023 ވަނައަހަރު އޮގަސްޓު މަހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ. ޑައުންލޯޑު ކުރުމަށް

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (ލ.މާވަށު ރައްވެހިގެ އިމާރާތް ތަޅާލާ ބިންސާފުކުރުން)

ބީލަން ފޮތް ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ރަައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ދައުވަތު (މެއި – އޮގަސްޓް 2023)

ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރު މަސައްކަތުތާވަލް އަދި ބަޖެޓް ހިއްސާކުރުން

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް.(ޑްރާފްޓް) Draft-CouncilWorkPlan 2024 & BUDGET

ތަރައްގީ ޕްލޭނަށް އަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާގޮތް ޢާންމުކުރުން: މޭ-ޖޫން

Dev Plan(May-June) 2023  

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ބީލަން ފޮތް ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާއި ގުޅޭ

ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާގޮތް އާންމުކުރުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާގޮތް އާންމުކުރުން   ޑައުންލޯޑް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ނަންބަރު 0102/07 ގެ 1-107 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ކޮންމެ 4 މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ބާއްވަން ޖެހޭ ކައުންސިލުން ރާވާހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ނުވަތަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 2023 ވަނައަހަރު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ.   ޔައުމިއްޔާ

ފިތުރު ޢީދު ފެސްޓިވަލް 1444 ފުޓުސަލް ފިއެސްޓާ- ސެޑިއުލް

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 1444 މެޗް ޝެޑިއުލް ޑައުންލޯޑް: Futsal Fiesta 1444 – Match Schedule

ފިޠުރު ޢީދު ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީ ފިއެސްޓާ 1444 – މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ފިޠުރު ޢީދު ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 1444 ހިންގާ ޤަވާޢިދު (ފައިނަލް) ފިޠުރު ޢީދު ވޮލީ ފިއެސްޓާ 1444 ހިންގާ ޤަވާޢިދު (އިސްލާހާ އެކު)  

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (ލ.މާވަށު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ކުޅޭސެޓް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން)

ބީލަންފޮތް ބީލްން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (މާވަށު ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުން)

މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ބީލަން ހުށައަޅާ ފޯމް އެގްރީމެންޓްގެ- ޑްރާފްޓް

ފިތުރު ޢީދު ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީ ފިއެސްޓާ 1444

ފިތުރު ޢީދު ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީ ފިއެސްޓާ 1444 ހިންގާ ޤަވާއިދު ތިރީގައިވާ ލިންކްތަކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. IULAAN ޑައުންލޯޑް ކުރަށްވާ..! ފިޠުރު ޢީދު ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 1444 ހިންގާ ޤަވާޢިދު (ޑްރާފްޓް) ފިޠުރު ޢީދު ވޮލީ ފިއެސްޓާ 1444 ހިންގާ ޤަވާޢިދު (ޑްރާފްޓް) މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ ތިރީގައިވާ ގޫގަލްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. ހިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ފަހުތާރީހަކީ 30 މާރިޗު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހު […]

މާވަށުގައި ކަނޑުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ބުރެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ