އިއުލާނު

ލ. މާވަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިރުގެ ހަކަތައިން (ސޯލަރ) ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ބީލަން ފޮތް ބީލަން ރެޖިސްޓްރެޝަން ފޯމް

ލ. މާވަށު ބަނދަރު ހޮޅުއަށި އިމާރާތްކުރުން – 2024

ބީލަން ރެޖިސްޓްރެޝަން ފޯމް ބީލަން ފޮތް

މާވަށު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓް – އޭޕްރީލް 2024

Haradhu Thafseelu report – April 2024

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު (ލ.މާވަށު ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުން!)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު (މަސްޖިދުއްސަލާމުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން)

މާވަށު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ތަފުސީލް ރިޕޯޓް – މާރިޗު 2024

ރިޕޯޓް ޑައުންލޯޑް

ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރައިން ތެޔޮވިއްކުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް – ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު

ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރައިން ތެޔޮވިއްކުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް -ކައުންސިލް ނަންބަރު: 400/2024/T4-14 ޖަލްސާއިން އަލަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު އުސޫލު ޑައުންލޯޑް

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ އުސޫލު

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ އުޞޫލް

ލ. މާވަށު ބަނދަރު ހޮޅުއަށި އިމާރާތްކުރުން-2024

ބީލަން ފޮތް ބީލަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ އޭ2 ސީޓު އާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)( 400/INDIV/2024/11 (IUL)400/INDIV/2024/12 (22 ފެބްރުއަރީ 2024ީ) އިއުލާން އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓާ މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 މާރިޗް 19 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ hr@maavahcouncil.gov.mv އަށެވެ. 170211 170212