ފޮޓޯ ގެލަރީ

“އެއަރޕޯޓު މާވަށަށް” ނަމުގައި ޒުވާނުން ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

“އެއަރޕޯޓު މާވަށަށް” ނަމުގައި، ސަރުކާރުން މާވަށުދާއިރާގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓު މާވަށު ސަރަހައްދަށް ގެނައުމަށް މާވަށުގެ ޒުވާނުން އިސްވެގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވިބައްދަލުވުން..މިބައްދަލުވުމުގައި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ކުރަންރާއްވަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެއްވި. އަދި ކައުންސިލުންވެސް މިކަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވެވި.

މާވަށު ފެނަކައިން އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލް އާއި އެކުގައި ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ކައުންސިލް އިން ކާމިޔާބު ކޮއްފި!

78 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.

ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ލ.މާވަށަށް އުދައެރުމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުގައި ވެލި ބަސްތާ ޖެހުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުގެ ޓާސްކްފޯސް އެކުލަވާލުން

މާވަށު ސުކޫލުގެ ގޯލްޑަން ޖުބްލީ ވޮލީމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކައުންސިލްގެ ޓީމް

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ރައްސާފުކުރުމުގެ ދުވަސް – 16/2/2020

ސްޓާރ،ލިޓްލްމެއިޑް އަދި ގާލްގައިޑް ކުދިންގެ ސާފްކުރުމުގެ ދުވަސް

އަތޮޅު ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަން މާވާށުގެ ޓީމު ހޯދައިފި

 

ރައްސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް- 12/11/2019

ސެލްފް ލާނިންގް ވޯކްޝޮޕް 2-11-2019

މަސްޖިދު ސަލާމު އޭސީ ކުރުމަށްޓަކައި ކަރަންޓު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްތް

މާވަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު ކައުންސިލާއި އަދި މާވަށު މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުން