ލ.މާވަށު ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ނަންބަރ: 400/CIR/2018/2ކެފޭ ސައިހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގަން ލ.މާވަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ