ލ.މާވަށު ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ނަންބަރ: 400/CIR/2018/4ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ހެދިފައިވާ އިމާރާތް ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ