ލ.މާވަށު ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ނަންބަރ: 400/CIR/2019/1"ކެފޭ ސައިހޮޓާ އަދި ރެސްތޯރެންޓް ހިންގުމަށް ލ.މަވަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް" އަށް ގެނެވޭ 1 ވަނަ އިސް ލާހު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ