ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ފުރަބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަށް މާވަށަށް ގެނައުމާއި ގުޅޭ


ކޯވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން މާލޭގައި ފުރަބަނދުގައި ވާ ފަރާތްތައް ރައްރަށަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ އުސޫލު