ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް(މަގާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް : ޕޫލް – ވޭޖް އެމްޕްލޯއީމަންޓް )