2022 ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ


2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް 2023