ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ އޭ2 ސީޓު އާންމުކުރުން

މިއިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު: 35/2023/INDIV/400(IUL) (16 ނޮވެމްބަރ 2023) ،36/2023/INDIV/400(IUL) (16 ނޮވެމްބަރ 2023) ، 37/2023/INDIV/400(IUL) (16 ނޮވެމްބަރ 2023)، 38/2023/INDIV/400(IUL) (16 ނޮވެމްބަރ 2023) އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓާ މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2023 ޑިސެމްބަރ 11 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އީ-މެއިލް ކުރާނީ

hr@maavahcouncil.gov.mv