ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ އޭ2 ސީޓު އާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)( 400/INDIV/2024/11 (IUL)400/INDIV/2024/12 (22 ފެބްރުއަރީ 2024ީ) އިއުލާން އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓާ މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 މާރިޗް 19 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ hr@maavahcouncil.gov.mv އަށެވެ.
170211 170212