މާވަށު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ 2024 ވަނައަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު ޢާންމުކުރުން
އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު 2024