އޮގަސްޓު 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން- ޔައުމިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ނަންބަރު 0102/07 ގެ 1-107 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ކޮންމެ 4 މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ބާއްވަން ޖެހޭ ކައުންސިލުން ރާވާހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ނުވަތަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 2023 ވަނައަހަރު އޮގަސްޓު މަހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ. ޑައުންލޯޑު ކުރުމަށް