ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (މާވަށު ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުން)


މައުލޫމާތު ޝީޓް
ބީލަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
ބީލަން ހުށައަޅާ ފޯމް
އެގްރީމެންޓްގެ- ޑްރާފްޓް