ލ. މާވަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިރުގެ ހަކަތައިން (ސޯލަރ) ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން


ބީލަން ފޮތް
ބީލަން ރެޖިސްޓްރެޝަން ފޯމް