މާވަށު ކައުންސިލްގެ ތަރަ އްޤީގެ ޕްލޭން – 2023 މުރާޖާކުރި

2023 ވަނައަހަރު ރިވިއުކޮށް ކައުންސިލްގެ 4 ދައުރުގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ 54 ވަނަޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން L.Maavah Development Plan 2022 - 2026 Last Reviewed 2023