ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފައަންނަމުންދާގޮތް އާންމުކުރުން (ނޮވެންބަރ – ޑިސެންބަރ 2023)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (7/2010) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްފަހަރު، ކައުންސިލުން ޢާންމު ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވީމާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ( ނޮވެންބަރ – ޑިސެންބަރ ) ދެމަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އައިސްފައިވާގޮތް، މި އިއުލާނާއި އެކުގައި ޢާންމު ކުރީމެވެ.