ފިޠުރު ޢީދު ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީ ފިއެސްޓާ 1444 – މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ފިޠުރު ޢީދު ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 1444 ހިންގާ ޤަވާޢިދު (ފައިނަލް)

ފިޠުރު ޢީދު ވޮލީ ފިއެސްޓާ 1444 ހިންގާ ޤަވާޢިދު (އިސްލާހާ އެކު)