ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބް 2024- ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ (ލ.މާވަށް)

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބް 2024- ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ (ލ.މާވަށް). ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮސްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމާއި ރަޖީސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ރަޖިސްޓަރީ ޑައުންލޯޑް