A2 ޝީޓް (IUL)400/INDIV/ 2022/56

(IUL)400/INDIV/ 2022/56  ( 12 ޑިސެންބަރ 2022 ) އިޢުލާނުގައިވާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ( ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް