ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (ލ.މާވަށު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ކުޅޭސެޓް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން)ބީލަންފޮތް
ބީލްން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް