ލ.މާވާށު ތެޔޮފިހާރަ ދެކުނުން އޮތް، ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އާއިމާރާތް އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސްތައް ނެގުމާއި ގުޅޭ.