ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރައިން ތެޔޮވިއްކުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް – ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު

ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރައިން ތެޔޮވިއްކުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް -ކައުންސިލް ނަންބަރު: 400/2024/T4-14 ޖަލްސާއިން އަލަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު
އުސޫލު ޑައުންލޯޑް