ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024: ވޯޓާސްލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި ޝަކުވާހުށަހެޅުމަށް

ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ