ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރު މަސައްކަތުތާވަލް އަދި ބަޖެޓް ހިއްސާކުރުން

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް.(ޑްރާފްޓް)

Draft-CouncilWorkPlan 2024 & BUDGET