ރައްޔިތުންގެ މަސްވަރާ ބައްދަލުވުން 2024 – ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ނަންބަރު 0102/07 ގެ 1-107 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ކައުންސިލުން ރާވާހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ކޮންމެ 4 މަހަކުން އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ބާއްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 2024 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ.

ޔައުމިއްޔާ ޑައުންލޯޑް