ގާނޫނާއި ގަވާއިދު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ގަވައިދު ނަންބަރު : R20/2017)

ވެބްސައިޓް ލިންކް

ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ވެބްސައިޓް ލިންކް

ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ