ނިޔަމި ސެޓިފިކޭޓް-2 ގެ ކޯސް ހިންގުންމާވަށު ކައުންސިލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ނިޔަމި ސެޓިފިކޭޓް-2 ގެ ކޯސް، ޖުމްލަ 25 ބައިވެރިންނާއި އެކު މިރޭވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލެވިފައި.