ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “16ޑޭސް އޮފް އެކްޓިވިޒަމް އެގެންސްޓް ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލެންސް” ކެންޕޭނުގައި މާވަށު ކައުންސިލުގެ މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރުންވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ "16ޑޭސް އޮފް އެކްޓިވިޒަމް އެގެންސްޓް ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލެންސް" ކެންޕޭނުގައި މާވަށު ކައުންސިލުގެ މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮއްފިއެވެ.