ކަބްސްކައުޓް އެކޯ ކޭންޕަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށާއި، މާވަށުގެ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލާއި މާވަށުސްކޫލް ސްކައުޓާއި މަޝްވަރާކޮއްފި