ކައުންސިލައް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަތް ފައިނޭންސް އޮފިސަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުންއަލްފާޟިލާ ޝަޒުނާ އިބްރާހީމް މާވަށް ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މިއަދު އެކަން ފާހަގަކޮށް ވަނީ މަރްޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ.