ކައުންސިލުން މާވަށު ބަނދަރާއި ބައެއް ހުސްބިންތަކުގައި ރުއްއިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއައްގެންގޮސްފިކައުންސިލުން މާވަށު ބަނދަރާއި ބައެއް ހުސްބިންތަކުގައި ރުއްއިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއައްގެންގޮސްފި