ކައުންސިލުން މާވަށު ޔޫތުސެންޓަރުގައި ގާއިމުކުރަމުން ގެންދާ ބެޑުމިންޓަން ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާ އެތަން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިކައުންސިލުން މާވަށު ޔޫތުސެންޓަރުގައި ގާއިމުކުރަމުން ގެންދާ ބެޑުމިންޓަން ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާ އެތަން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި