މަސްޖިދު ބިލާލްގެ ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުރިދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިއްމާލައިފިމަސްޖިދު ބިލާލްގެ ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުރިދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިއްމާލައިފި އެވެ. މި މސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވީ މި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް އަބޫބަކުރު އެވެ. އަދި މިސައްކަތުގައި ބިލާލު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މުއައްޒަފުންތަކެއް ބައިވެރި ވިއެވެ