ފުވައްމުލަކު އަންހެނުންގެ ތައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީ ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން.ފުވައްމުލަކު އަންހެނުންގެ ތައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީއާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ހައްދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން.