ލ.މާވަށަށް އުދައެރުމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުގައި ވެލި ބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއައް ގެންގޮސްފިލ.މާވަށަށް އުދައެރުމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި ރަށުތެރޭ ބައެއް ގެތަކުގައި ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލްގެ ސިފައިންނާއި ރައްޔިތުންގެ ބައެއް ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ކުރިއައް ގެންދެވުނެވެ.