ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއައް ގެންގޮސްފިލ.މާވަށުގެ އެކިއެކި މުއަައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ލ.މާވަށު ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއައްގެންގޮސްފި އެވެ. މި ޕޮރގުރާމުގައި މާވަށުސުކޫލް، މާވަށު ފެނަކަ ބުރާންޗް އަދި މާވަށު ސިއްހީ މަކުރަޒުގެ މުއައްޒަފު ން ބައިވެރިވި އެވެ.