ހިޖުރީ 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފާހަގަކުރުންދިވެހިރާއްޖޭ ފަޚުރުވެރި ގައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުނަށް އަރިސްކުރަން!