1440 ވަނައަހަރުގެ ފިތުރުއީދު ނަމާދު ކުރުމާއި، އަދި އީދުސައިގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބިނާ ޖަމިއްޔާ އާއި ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮއްފި1440 ވަނައަހަރުގެ ފިތުރުއީދު ނަމާދު ކުރުމާއި، އަދި އީދުސައިގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބިނާ ޖަމިއްޔާ އާއި ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮއްފި