“އެއަރޕޯޓު މާވަށަށް” ނަމުގައި ޒުވާނުން ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން"އެއަރޕޯޓު މާވަށަށް" ނަމުގައި، ސަރުކާރުން މާވަށުދާއިރާގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓު މާވަށު ސަރަހައްދަށް ގެނައުމަށް މާވަށުގެ ޒުވާނުން އިސްވެގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވިބައްދަލުވުން..
މިބައްދަލުވުމުގައި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ކުރަންރާއްވަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެއްވި. އަދި ކައުންސިލުންވެސް މިކަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވެވި.