ސެންސަސް2022، ގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު މިއަދު ނިންމާލައިފިސެންސަސް2022، ގެ މަސައްކަތް ލ.މާވަށުގައި ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. މިހަރަކާތައް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް އަދި ސެންސަސް ޓީމުގެ ފަރާތުން ކުރެއްވި ބުރަ

މަސައްކަތައް މާވަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ