ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ( އޮގަސްޓު 2023)ކޮންމެ 4 މަހަކުން އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ( އޮގަސްޓު 2023)
މިބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުން މާވަށުގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް މިހާރު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި، ކައުންސިލުން ކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ މަޝްވަރާކުރެވުނު، އަދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ކައުންސިލުން ޖަވާބުދެއްވި