މާވަށު ފެނަކައިން އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލް އާއި އެކުގައި ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ކައުންސިލް އިން ކާމިޔާބު ކޮއްފި!