ސާކިއުލާ

“ދުޅަހެޔޮ މައިން” ދަތުރުގެ އުސޫލް

ލ.މާވަށު ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ނަންބަރ: 400/CIR/2019/2

“ފިހާރަހިންގަން ލ.މަވަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް” އަށް ގެނެވޭ 1 ވަނަ އިސް ލާހު ޑައުންލޯޑް ކުރަށްވާ

ލ.މާވަށު ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ނަންބަރ: 400/CIR/2019/1

“ކެފޭ ސައިހޮޓާ އަދި ރެސްތޯރެންޓް ހިންގުމަށް ލ.މަވަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް” އަށް ގެނެވޭ 1 ވަނަ އިސް ލާހު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ލ.މާވަށު ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ނަންބަރ: 400/CIR/2018/4

ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ހެދިފައިވާ އިމާރާތް ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ލ.މާވަށު ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ނަންބަރ: 400/CIR/2018/3

ފިހާރަ ހިންގަން ލ.މާވަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ލ.މާވަށު ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ނަންބަރ: 400/CIR/2018/2

ކެފޭ ސައިހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގަން ލ.މާވަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

400/CIR/2018/1

Theyo vihkumuge usool

400/CIR/2017/4

Preschool-Usool (Final)

400/CIR/2017/3

beysfihaara-usoolu

400/CIR/2017/2

ބަނދަރުމަތިން ބިންދޫކުރުމުގެ އުސޫލު